สภ.สะเมิง Samoeng Police Station

พ.ต.อ.ธนดล น้อยสุวรรณ
ผกก.สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

ข้าราชการตำรวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง มีผลทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษกับประชาชน หากข้าราชการตำรวจ ดำรงตนในความยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ อันจะนำมาซึ่งการให้ความร่วมมือ ยอมรับ และมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของตำรวจให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี การปฏิบัติงานของตำรวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จำเป็นจะต้องยึดถืออุดมคติของตำรวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ ๒. กรุณาปราณีต่อประชาชน ๓. อดทนต่อความเจ็บใจ ๔. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก ๕. ไม่มักมากในลาภผล ๖. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ๗. ดำรงตนในยุติธรรม ๘. กระทำการด้วยปัญญา ๙. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

57 หมู่ที่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250
โทรศัพท์ : 053-487091   โทรสาร : 053-487090
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top